Polityka prywatności

Użyte w niniejszej Polityce prywatności definicje mają następujące znaczenie:

 1. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Strona - strona internetowa dostępna pod adresem https://magdalenakubiak.pl/
 3. My - Magdalena Kubiak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Magdalena Kubiak Fotografia, ul. Diamentowa 13, 62-023 Kamionki, NIP:  5372185599, występująca w roli Administratora danych osobowych;
 4. Sesja fotograficzna - usługa polegająca na wykonaniu przez Nas sesji fotograficznej;
 1. Kto jest administratorem Twoich Danych Osobowych?
  Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w związku z wykonaniem Sesji fotograficznej lub korzystaniem ze Strony jest Magdalena Kubiak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Magdalena Kubiak Fotografia,

  NIP: 5372185599, REGON:386906425
  Możesz skontaktować się z Nami przesyłają wiadomość e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 1. Jakie dane osobowe przetwarzamy, w jakim celu, na jakiej podstawie i jak długo?
  a) W celu zawarcia, realizacji oraz rozliczenia umowy o wykonanie Sesji fotograficznej, przetwarzamy Twoje imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu. Jeżeli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, przetwarzamy również firmę pod jaką ją prowadzisz, adres oraz NIP.
  Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz ciążące na Nas obowiązki prawne związane z rozliczeniem umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
  Okres przetwarzania: W celu wypełnienia ciążących na nas obowiązków podatkowych będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe  przez 5 lat od momentu realizacji Sesji fotograficznej.

  b) W celu promocji Naszych usług, w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na publikację Twojego wizerunku na Stronie oraz w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram), będziemy przetwarzać Twój wizerunek.
  Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promocji naszych usług zgodnie z treścią wyrażonej przez Ciebie zgody.
  Okres przetwarzania: W tym celu będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe przez okres posiadanej zgody.
 2. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
  Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym podmiotom:
 • Smarthost Sp. z o.o.– w celu przechowywania danych na serwerze,
 • Biuro Rachunkowe ATM Katarzyna Wielińska

Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). 


4. Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

 1. Prawo do cofnięcia zgody - masz prawo do wycofania każdej zgody, jakiej nam udzieliłeś. Cofnięcie zgody działa na przyszłość i nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas przed jej cofnięciem.
 2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes.
 3. Prawo do usunięcia danych („Prawo do bycia zapomnianym”) - masz prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych, jeżeli:
 • dane osobowe nie są już Nam niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
 • wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
 • wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania danych w celach marketingowych;
 • Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego.

D) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych czyli czasowego powstrzymamy się od ich przetwarzania i uniemożliwimy innym dostępu do tych danych. Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych w przypadku gdy:

 • kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych, nie dłużej jednak niż 7 dni;
 • gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;
 • gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
 • gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych w celach innych niż cele marketingowe – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy jako administrator danych osobowych, przetwarzając Twoje dane osobowe.

E) Prawo dostępu do danych - Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:

 • uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
 • uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 • uzyskać kopię swoich danych osobowych.

F) Prawo do sprostowania danych - masz prawo do sprostowania lub uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych przesyłając wiadomość e-mail na adres…

G) Prawo do przenoszenia danych - masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które Nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Nas bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku prześlemy Twoje dane osobowe w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

H) Jeżeli wystąpisz z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, spełniamy żądanie albo odmówimy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań - nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Cię uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

I) Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia Twoich praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.